Inicijativa za analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama s invaliditetom

Juni 22nd, 2016

Radna grupa za analizu podzakonskih akata Državne izborne komisije na čelu s organizatorima, Cen­trom za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), Udru­že­njem mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re (UMHCG) i Mre­žom za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra(MANS) uputila je danas, 21. juna Državnoj izbornoj komisiji inicijativu za analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama s invaliditetom, u su­sret pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ko­ji su pla­ni­ra­ni za ok­to­bar 2016. go­di­ne.

Tokom rada članova Radne grupe utvđeno je da postoji nedostatak zvaničnih informacija o tome kakva je prilagođenost biračkih mjesta u Crnoj Gori osobama sa invaliditetom, zbog čega su svi članovi Radne grupe postigli dogovor da se DIK-u uputi inicijativa i da se zatraži prikupljanje podataka, kao i definisanje mjera za unapređenje pristupačnosti za ona biračka mjesta koja se ocijene kao nepristupačna.

„U skladu sa dogovorom članova Radne grupe sa sjednice održane u utorak, 14. juna upućujemo Vam zajedničku inicijativu kako bi Državna izborna komisija, preko opštinskih izbornih komisija, a prije parlamentarnih izbora, utvrdila koliko biračkih mjesta na teritoriji Crne Gore nije a koliko jeste pristupačno za osobe sa invaliditetom u skladu sa važećim propisima, a uzimajući u obzir sve neophodne elemente pristupačnosti koji se odnose na ostvarivanje biračkog prava, te da definišete mjere i radnje koje treba da preduzmu opštinske izborne komisije kako bi se pristupačnost unaprijedila već u susret narednim izborima.“, navodi se u tekstu inicijative.

U inicijativi je napomenuto da Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom[1] (članovi 17, 18, 27. i 40.) propisuje obavezne elemente pristupačnosti prilikom ostvarivanja biračkog prava, a oni se odnose na ulaz u biračko mjesto, hodnik, glasačku kabinu i obilježeno parking mjesto.

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u članu 25 propisuje zabranu diskriminacije u oblasti javnog i političkog života, a u tačkama 1. i 2. definiše oblike diskriminacije kao što su:

  1. uskraćivanje, ograničavanje ili otežavanje ostvarivanja prava na biračko pravo licu i grupi lica sa invaliditetom u smislu propisa kojima se uređuje izbor odbornika i poslanika;
  2. uskraćivanje prava na samostalno glasanje ili glasanje uz pomoć asistenta licu ili grupi lica sa invaliditetom, na zahtjev i po izboru lica ili grupe lica sa invaliditetom.

U inicijativi se navodi i da Zakon 0 izboru odbornika i poslanika u članu 65 stav 5 propisuje da „PriIikom odredivanja birackih mjesta, opštinska izborna komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom rnjestu licirna sa invaliditetom.”

Navedena inicijativa nije propisivanje bilo kakve dodatne obaveze nadležnim institucijama odgovornim za uređivanje ostvarivanja biračkog prava, već isključivo potreba da se sagleda postojeće stanje u praksi i izvrši precizna analiza kako bi se mogle planirati i preduzeti konkretne i adekvatne radnje u narednom periodu.

Naglašavamo da se većina izbornih mjesta nalazi u javnim objektima za koje je još od 2008. godine propisana obaveza za prilagođavanjem, odnosno rekonstrukcijom onih koji su sagrađeni prije usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, te da je taj rok istekao još u avgustu 2013. godine.

Vjerujemo, na kraju, da ćete se složiti da je nedopustivo da lica s invaliditetom glasaju putem pisma samo zbog nepristupačnosti biračkog mjesta ili da ih neko fizički unosi kao predmete i robu jer je čin biranja narodnih predstavnika u svakom demokratskom društvu jako važan, pa i predstavnici osoba s invaliditetom u institucijama moraju preduzeti odgovornost i obavezu da stvore neophodne uslove za njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Inicijativu su potpisali Srđan Miljanić (DPS), Slađana Živkokić (SNP), Savo Šofranac (DEMOS), Haris Mekić (BS), Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Aleksandar Jovićević (SDCG), Miodrag Radović (SDP), Vladimir Jokić (Demokrate), Luka Rakčević (GP URA), Zdravko Šoć (LP), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (CDT), Dubravka Popović (CeMI), Ana Vujošević (CGO), Marina Vujačić (UMHCG), Vuk Maraš (MANS).

Inicijativa je dio projekta: “Pošteni izbori slobodni od korupcije”, kojeg finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a implementira ga Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

[1]http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7BC4F9E07B-70E8-47EB-94DA-71A0B6AFCAD4%7D

ODRŽANA TREĆA SJEDNICA RADNE GRUPE ZA ANALIZU I UNAPRIJEĐENJE PODZAKONSKIH AKATA DIK-A

Juni 22nd, 2016

Radna grupa za analizu i unaprijeđenje podzakonskih akata Državne izborne komisije (DIK), koju su uspostavili Centar za građansko obrazovanje (CGO), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) održala je danas treću sjednicu i utvrdila nacrte 41 amandmana na pet podzakonskih akata DIK-a i definisala set od osam dugoročnih preporuka za DIK.

Sjednici radne grupe prisustvovali su: Srđan Miljanić (Demokratska partija socijalista), Slađana Živković (Socijalistička narodna partija), Aleksandar Jovićević (Socijaldemokrate Crne Gore), Savo Šofranac (DEMOS), Vladimir Jokić (Demokratske Crne Gore), Haris Mekić (Bošnjačka stranka), Luka Rakčević (Ujedinjena reformska akcija), Zdravko Šoć (Liberalna partija),Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (Centar za demokratsku tranziciju) i Dubravka Popović (Centar za monitoring i istraživanje), Ana Nenezić iz CGO-a, Marina Vujačić i Milenko Vojičić iz UMHCG i Vuk Maraš iz MANS-a.

Na današnjoj sjednici Radne grupe detaljno su razmatrana Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja, Poslovnik o radu Državne izborne komisije i Etički kodeks organa za sprovođenje izbora.

Amandmanima na pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja definisano je da se na svim biračkim mjestima na kojima postoji video nadzor, prije početka glasanja kamere moraju isključiti i vidno označiti, da se prostorije za glasanje moraju urediti na takav način da svi članovi biračkih odbora i posmatrači moraju da vide ekran elektronskog uređaja za identifikaciju birača, kao i da se pokuša smanjiti broj najmanjih biračkih mjesta u Crnoj Gori, onih na kojima glasa ispod 50 birača.

U dijelu Poslovnika o radu Državne izborne komisije detaljno su normirane procedure za razmatranje prigovora, kako bi se izbjeglo političko preglasavanje, pa je preporučeno da za svaki prigovor DIK treba da sprovede ispitni postupak, a da kao sredstva za dokazivanje ili pobijanje navoda iz prigovora može koristiti sva dokazna sredstva koja odgovaraju pojedinom slučaju, kao što su zapisnici o radu biračkog odbora, vršenje uvida u izborni materijal i zvanične isprave, iskazi svjedoka, izjave stranaka, nalazi i mišljenja vještaka, tumača i uviđaj.

Takođe, amandmanima je preporučeno da se sve sjednice Državne izborne komisije otvore za medije, a da se zapisnici sa sjednica DIK-a objavljuju na sajtu te institucije najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja.

Amandmani na Etički kodeks daju mogućnost da se taj akt više približi profesionalnim standardima nego što je to do sada bio slučaj.

Takođe, članovi Radne grupe utvrdili su i set dugoročnih preporuka za unapređenje rada DIK-a, a podnijeli su i zajedničku inicijativu kojom se od Državne izborne komisije traži da utvrdi koliko je biračkih mjesta u Crnoj Gori pristupačno za osobe sa invaliditetom, te da se definiše plan za unapređenje pristupačnosti na onim biračkim mjestima za koje se utvrdi da su nepristupačna.

Nacrte amandmana i preporuka Radna grupa daje na javnu raspravu koja će trajati do 3. jula 2016. godine, do kada zainteresovana javnost može dostavljati komentare i predloge. Nacrti amandmana i preporuka dostupni su na sajtu MANS-a (www.mans.co.me) a svi komentari i preporuke mogu se slati na kontakt podatke MANS-a koji su dostupni na internet prezentaciji MANS-a.

Konstituisanje i rad Radne grupe dio je projekata „Pošteni izbori slobodni od korupcije“ koji finansira Evropska unija.

Nacrte amandmana i preporuka, kao i Inicijativu u vezi sa pristupačnošću biračkih mjesta osobama sa invaliditetom dostavljamo u prilogu saopštenja, kao i fotografije sa današnje sjednice Radne grupe.

CGO, UMHCG i MANS